Polityka prywatności Centrum Wspinaczkowe Reni-Sport Sp. z o.

Właścicielem portalu www.renisport.pl jest Centrum Wspinaczkowe Reni-Sport sp. z o.o.

Głównym celem jest zachowanie prywatności i poufności danych osobowych nam przekazanych, a nie przeznaczonych dla ogółu odwiedzających strony serwisu.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki prywatności CW Reni-Sport Sp. z o.o. przed skorzystaniem z usług naszego serwisu i przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Państwa danych osobowych oraz uzyskanych od Państwa danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Państwa firmę lub osób fizycznych wskazanych przez Państwa do kontaktu lub świadczenia usług jest:

CW RENI-SPORT Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Szymona Szymonowica 83, 30-396 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000205385, NIP 6771017556, REGON 350832991 (dalej: Administrator).

 1. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 

Adres mailowy: renisport@renisport.pl, adres do korespondencji:

 1. Szymona Szymonowica 83, 30-396 Kraków
 2. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH 
 3. konieczność wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcia działań przed jej zawarciem (m.in. złożenie zamówienia przez witrynę www, zakup produktów/usług, podpisaną umowę handlową, zamiar zawarcia takiej umowy, podpisanie umowy o pracę bądź zamiar jej zawarcia)
 4. wyrażona przez Państwa zgoda
 5. konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie nałożony
 6. ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora (ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami; w celach analitycznych m.in. dobór usług do Państwa potrzeb; optymalizacja procesów obsługi, produktów i usług także na podstawie zgłaszanych przez Państwo uwag; w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów)
 7. korzystanie z witryny www na podstawie Państwa zainteresowania ofertą f. otrzymywanie informacji handlowej, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie takiej informacji
 8. otrzymywanie newslettera, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na jego otrzymywanie
 9. zapis na zajęcia jeżeli wyrazili Państwo zgodę na udział w nich/zapisali się Państwo na nie
 10. zapis na zajęcia osób nieletnich, przebywających pod Państwa opieką, potwierdzony wypełnionym i podpisanym przez Państwa oświadczeniem rodziców dostępnym na stronie www.renisport.pl
 11. zapis na organizowane przez administratora kursy/usługi jeżeli wyrazili Państwo zgodę

        

W sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej przez Państwo zgody, każdorazowo zostaniecie Państwo wyraźnie zapytani o udzielenie takiej zgody.

Przetwarzamy Państwa dane także ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora (cel: zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i odwiedzających klientów/użytkowników oraz ochrona mienia) przy monitorowaniu terenów świadczenia usług bezpośrednich w budynkach i na terenach  należących, wynajmowanych lub używanych przez CW Reni-Sport do działalności gospodarczej i świadczenia usług znajdujących się w kraju i za granicą.

 

 1. OKOLICZNOŚCI I CEL UDOSTĘPNIANIA DANYCH PODMIOTOM TRZECIM (KATEGORIE ODBIORCÓW) 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora podmiotom trzecim takim jak dostawcy usług lub produktów, doradcy, podmioty świadczące usługi prawne, usługi ochrony, usługi informatyczne, marketingowe, usługi pocztowe, transportowe, kurierskie, banki, które otrzymują dane związane z dokonywanymi transakcjami finansowymi.

Usługodawcy, o których mowa powyżej zostali przez CW Reni-Sport odpowiednio wybrani i zobowiązani, na mocy stosownych umów, do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według ścisłych wytycznych i w ściśle określonym celu.

Przetwarzane niektórych Państwa danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora także organom Państwowym (w tym urzędom), działającym na podstawie i w ramach obowiązujących przepisów prawa.

 1. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKAZANIA DANYCH DO KRAJÓW TRZECICH Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 2. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

 1. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

Posiadacie Państwo prawo do:

 • cofnięcia zgody
 • dostępu do danych osobowych
 • do sprostowania danych
 • do usunięcia danych
 • do ograniczenia przetwarzania
 • do przenoszenia danych
 • do sprzeciwu
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu. Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres wynikający z przepisów prawa lub przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym osiągnięty został cel przetwarzania danych.

 1. PRAWO WNIESIENIA SKARGI

Możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. PRZETWARZANIE W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY – INFORMACJA

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 1. ZABEZPIECZENIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) oraz ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Państwa dane osobowe przetwarzane są

z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Mimo zastosowania zabezpieczeń zgodnych z najlepszą aktualną wiedzą

i normami, nie można wykluczyć ryzyka wykorzystania danych osobowych przez nieuprawnione osoby wskutek przestępstwa kradzieży tych danych.

 1. UŻYCIE PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies czyli tzw. „ciasteczka” są to dane informatyczne, między innymi: pliki tekstowe wysyłane przez serwer www, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika witryny internetowej i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych witryny. W celu jak najlepszego funkcjonowania naszej witryny internetowej oraz aby prezentować Państwu ofertę w jak największym stopniu dopasowaną do Państwa preferencji korzystamy m.in. ze wspomnianych plików cookies.

Informujemy Państwa, że świadcząc usługi na witrynie www korzystamy

z technologii przechowującej uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika. Korzystanie z tych technologii w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może być w każdym momencie zmienione w ustawieniach Państwa przeglądarki.

Blokowanie możliwości zapisywania plików cookies może mieć wpływ na korzystanie z niektórych funkcji witryny www (utrudnienie lub brak działania).

Informacje uzyskane w powyżej wskazany sposób są wykorzystywane

także w celach administracyjnych i do badań statystycznych. Poruszając się po witrynie mogą być pobierane w sposób bierny, czyli bez aktywnego dostarczania tych informacji przez Państwa pewne anonimowe informacje.

Używana przez Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do witryny niektóre z takich anonimowych danych, m.in. adres IP lub wersję przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Państwa komputer.

 1. SZCZEGÓŁOWE OKOLICZNOŚCI I SPOSOBY PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 
 2. a) Zakup lub rezerwacja usługi na stronach internetowych których Administratorem jest CW Reni-Sport Sp. z o.o. 

W przypadku dokonania zakupu lub rezerwacji usługi w sklepie internetowym lub na stronach internetowych, których CW Reni-Sport Sp. z o.o. niezbędnym może być podanie przez Państwa danych osobowych

w szczególności danych w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania i adresu dostawy. Dane te będą wymagane od Państwa za każdym razem w przypadku dokonywania zakupów lub rezerwacji usług bez wymogu rejestracji (tj. bez założenia konta użytkownika na stronach internetowych administrowanych prze CW Reni-Sport Sp. z o.o. ).

W przypadku założenia konta użytkownika dane osobowe o których mowa powyżej wskazują Państwo jednorazowo na etapie jego tworzenia. Dane osobowe znajdujące się na koncie użytkownika mogą Państwo samodzielnie edytować.

Przetwarzanie danych będzie się odbywało w celu realizacji umowy sprzedaży lub w związku z zamiarem jej zawarcia, rezerwacji usług  i świadczenia dodatkowych usług oraz wypełniania obowiązków nałożonych na Administratora przez obowiązujące przepisy prawa.

Określone dane osobowe podane przez Państwo o których mowa wyżej są dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe dokonanie zakupu towarów, usług bądź ich rezerwacja na stronie internetowej CW R.

 1. b) Przesłanie zamówionych towarów przy wykorzystaniu zewnętrznego przedsiębiorstwa transportowego/kurierskiego 

Zamawiając towary/usługi  CW Reni-Sport Sp. z o.o.  z opcją dostawy informujemy, że są one dostarczane pod wskazany przez Państwa adres dostawy. CW Reni-Sport Sp. z o.o. współpracuje z zewnętrznymi, profesjonalnymi przedsiębiorstwami transportowymi/kurierskimi i w celu należytego wykonania usługi dostawy zamówionych produktów niezbędnym jest wskazanie przez Państwo następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania i adresu dostawy.

 1. c) Zwrot towarów i reklamacje 

Zgłoszenia w zakresie zwrotu towarów/usług 602712676 bądź ich reklamacji można dokonywać telefonicznie pod numerem: 602712676, mailowo pod adresem: renisport@renisport.pl , korzystając z formularza dostępnego na stronie www.renisport.pl oraz osobiście pod adresem: ul. Szymona Szymonowica 83, 30-396 Kraków, Polska.

Zwrot zakupionego towaru/reklamacja usługi (jeżeli w danych okolicznościach będzie dopuszczalny), zgłoszenie reklamacji z tytułu przysługującej rękojmi lub niezgodności towaru z umową oraz zgłoszenie zastrzeżeń do zakupionego towaru będzie wiązało się z podaniem następujących danych osobowych z Państwa strony w szczególności: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru zamówienia, miejsca i daty zakupu, miejsca odbioru/lokalizacji towaru, sposobu rozpatrzenia reklamacji.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, w określonych w niniejszym punkcie, jest realizacja obowiązków wynikających z umowy sprzedaży oraz wypełnianie obowiązków nałożonych na Administratora przez obowiązujące przepisy prawa.

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Polityka prywatności podlega okresowym przeglądom i jej treść może ulec zmianie. Niniejsza Polityka będzie uaktualniana systematycznie w szczególności celem dostosowania do zmian w przepisach prawa.

Wszelkie zmiany Polityki prywatności zostaną opublikowane na stronie internetowej www.renisport.pl niezwłocznie po ich wprowadzeniu.

Korzystając z naszej witryny internetowej, akceptują Państwo zasady przedstawione w niniejszej Polityce.